Pages

Ads 468x60px

Jumat, 08 Maret 2013

SK PENUNJUKAN BENDAHARA BOS SDN 02 LOMENENG, PANINGGARAN, KAB. PEKALONGANKAB PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PANINGGARAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 02 LUMENENG
Alamat : Jl. Desa Lumeneng, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, 51164
email : sdn-02-lumeneng@yahoo.co.id
 


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 02 LUMENENG
NOMOR : 003/KS/II/2013

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SD NEGERI 02 LUMENENG

Kepala Sekolah SD Negeri 02 Lumeneng Kabupaten Pekalongan,
MENIMBANG
:
Bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan sekolah yang lancar, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan seorang bendahara Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri 02 Lumeneng
MENGINGAT
:
1.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang Keuangan Negara
2.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3.     Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4.     Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Menengah
5.     Keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 48/1993
MEMPERHATIKAN
:
Hasil Keputusan Rapat Dinas Guru dengan Kepala Sekolah SD    Negeri 02 Lumeneng Tanggal 25 Pebruari 2013

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:

Pertama
:
Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri 02 Lumeneng
Kedua
:
Dalam melaksanakan tugasnya guru yang bersangkutan bertanggung jawab  kepada Kepala Sekolah SD Negeri 02 Lumeneng
Ketiga
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diperguna
kan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di      : Lumeneng
Pada Tanggal      : 26 Pebruari 2013
KepalaSekolah,
AHMAD ZAINUDIN, S.Pd
NIP. 19660801 199208 1 001


                      Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 02 Lumeneng
                       NOMOR            :     003/KS/II/2013
                       TANGGAL       :     26 Pebruari 2013
                       TENTANG        :     PENUNJUKAN BENDAHARA BOS


           
NO
N A M A
TTL
JENIS KELAMIN
IJASAH TERAKHIR
TUGAS TAMBAHAN
1
2
3
4
5
6
1.
SITI ANIZAR
Pkl,10-07-1984
Perempuan
S1
Bendahara
BOS
Ditetapkan di      : Lumeneng
Pada Tanggal       : 26 Pebruari 2013
Kepala Sekolah,
2 komentar: